Planta analizadora
circuito de agua secundario
Planta analizadora
circuito de agua secundario
Planta analitzadora circuit aigua secundari de Central Nuclear
refer_n4

Descripció planta

Planta d’anàlisi de la química del circuit secundari d’aigua d’una central nuclear. El circuit secundari de les centrals nuclears del tipus PWR (power water reactors) serveix per condensar el vapor del circuit primari, que és el que prové del reactor nuclear i que serveix per fer girar la turbina de vapor. L’aigua d’aquest circuit secundari ha de tenir unes condicions determinades pel procés per tal d’optimitzar aquest refredament i fer que l’aigua del primari no condensi per sota d’una determinada temperatura.

El departament químic és l’encarregat de vetllar per aquestes condicions òptimes i per això necessita saber diferents valors.
Mitjançant aquestes dades i el seu anàlisi es poden corregir les possibles desviacions mitjançant l’aportament de diferents compostos químics.

Descripció sistema d’automatització

Aquesta instal•lació s’ha automatitzat amb un sistema de control distribuït PCS7 V6.1 de SIEMENS. Està basat en una arquitectura dual, la primera xarxa ethernet connecta els diferents PLC’s (AS) amb els Servidors (OS). La segona connecta aquests servidors (OS) amb els diferents clients (OT).

Supervisió (OT)

La supervisió inclou dues estacions d’operació (OT) amb pantalla tàctil i operatives des de la pròpia sala d’analitzadors, una per cadascun dels dos grups, i una tercera estació de sobretaula al despatx dels supervisors del laboratori químic

Control (AS)

Per al control s’ha instal•lat un AS, del tipus SIEMENS S7-400, per cadascun dels grups, amb perifèria central que recullen les senyals dels analitzadors de forma tradicional, via 4-20 mA i 0-10 V, i 43 analitzadors per cada grup que arriben via Profibus-DP, per això s’han creat dues xarxes independents en cada AS a 1,5Mbs.

Els diferents AS comuniquen les seves dades als servidors redundants mitjançant la xarxa ethernet de control (amb protocol ISO).

També s’han comunicat les dades dels analitzadors via RS-232 protocol MODBUS amb un altre sistema de supervisió extern, que permet tenir les diferents dades a la xarxa corporativa.

Estació d’enginyeria

L’estació d’enginyeria es troba a la sala de control del Laboratori químic. Té doble connexió ethernet per tal de poder accedir a les estacions d’operador i servidors (xarxa de supervisió) i als PLC’s (xarxa de control).

La programació del AS (control) es realitza mitjançant CFC (programació orientada a objectes).

Servidors (OS)

Existeixen dos servidors, un redundant de l’altre, per tal d’evitar la fallada única del sistema. Tots dos tenen també doble connexió ethernet per tal d’accedir als PLC’s (via protocol ISO) i recollir les dades, i després enviar-les a les estacions d’operació (OT’s) via TCP/IP.