Planta de Naftaleno
y de Forzales
Planta de Naftaleno
y de Forzales
Planta de Naftalè i planta de Forzals
Planta de Naftaleno y planta de Forzales

Descripció planta

En un sistema de control resideixen dues plantes la de Naftalens i la de Forzals.

La primera dedicada a la fabricació de derivats naftalènics i homopolímers acrílics utilitzats com a superfluidificants per ciment i formigó i la segona dedicada a la fabricació d’adhesius per laminació, embalatge flexible i arts gràfiques.

Descripció sistema d’automatització

Aquesta instal•lació s’ha automatitzat amb un sistema de control distribuït PCS7 V6.1 de SIEMENS

Supervisió (OS)

La supervisió inclou dues estacions d’operació (OS), equipades amb dos pantalles cadascuna, aconseguint visualitzar dos zones de la planta diferents des de cada lloc d’operació. Amb aquesta configuració podem controlar la planta de forma automàtica amb el sistema de seqüències SFC, des d’on posem en marxa cada procés i sub-procés.

En la planta de Forzals a nivell d’operació s’ha instal•lat un panell tàctil i amb tecles funcionals equipat per ser operatiu en zona Ex, prop del reactor, des de on s’operen totes les dosificacions i els controls del propi reactor.

A nivell de manteniment,s’han fet els ajustos necessaris a nivell de control PID, monitoritzacions de vàlvules, motors i en definitiva tots els controls i ajustos del sistema, amb un control de password.

S’han utilitzat tant controls estàndard de PCS7 V6.1 com d’altres fets a mida, tant pel control de la camisa com pel control de pressió/buit.

Control (AS)

Per al control s’ha instal•lat un AS del tipus 416-3DP, amb 3 ET-200M de Siemens que recullen les senyals no Ex provinents del CCM i dels panells d’electrovàlvules, i 3 ET-200isp on arriben les senyals directament de zona Ex sense necessitat d’instal•lar barreres separadores.

Estació d’Enginyeria (ES)

En aquest cas l’estació d’enginyeria (ES) es compartida amb una de les estacions de supervisió. Des d’aquesta ES podem programar a tots els nivells i de forma conjunta tot els sistema de control i supervisió.

La programació del AS (control) es realitza mitjançant CFC (programació orientada a objectes) i SFC (Seqüències), els pesatges entren directament al sistema de control mitjançant targes Siwarex integrades en el propi bus del sistema d’automatització.

Instal.lació

S’ha fabricat els armaris de control, equipats amb l’AS i les ET-200 centrals, els panells d’electrovàlvules amb les corresponents ET’s descentralitzades,la instal•lació de la xarxa, i el connexionat de les senyals de camp fins al regleters d’interconnexió dels armaris o panells externs.