Planta de formulación
de fungicidas
Planta de formulación
de fungicidas
Planta de formulació de fungicides
Planta de formulació

Descripción planta

Planta ubicada a Tarragona dedicada a la fabricació de fungicides utilitzats majoritàriament per a la protecció de cultius como cereals y hortofructícoles.

Descripción sistema de automatización

Aquesta instal•lació s’ha automatitzat amb un sistema de control distribuït PCS7 v8.0 SP1 de Siemens.
El sistema de control distribuït s’ha basat per una arquitectura client – servidor.
En la part de control cinc AS-400 amb perifèria descentralitzada.
En l’apartat de operació y supervisió s’han instal•lat dos conjunts de servidors redundants, uns per a la supervisió i uns altres per a Batch, juntament amb un total de sis clients. Totes les estacions de operació disposen de KVM per poder instalar els equips a la sala electrica.

Arquitectura de xarxa

Existeixen dos xarxes diferenciades, la de control en la qual els PLC comuniquen entre si i la de supervisió utilitzada pels clients i servidors, tant els de supervisió com els de Batch, per a l’enviament de dades.
Per totes aquestes comunicacions s’han utilitzat xarxes Gigabit (1Gbit/s) que permeten una major velocitat de resposta.

Control (AS)

El control s’ha realitzat amb el sistema PCS7 v8.0 SP1 sobre 5 AS-416/3, un per cada línea de producció i un per a els serveis auxiliars, tots ells amb perifèria descentralitzada.
S’ ha utilitzat la llibreria proporcionada per Siemens “APL” (Advanced process library) en la qual venen predissenyats els equips més comuns (Motors, vàlvules, PIDs…). També s’han realitzat seqüències mitjançant SFC Type que permeten una millor interacció amb BATCH.

Supervisió (OS)

La supervisió està formada per dos servidors redundants i sis clients (OT). Els quatre principals equipats amb triple monitor per a un major control sobre la planta.
Amb el control sobre PCS7 s’ha aconseguit una total integració tant de les seqüències (SFC) com del sistema de receptes (Batch) a la supervisió. Sempre que sigui necessari l’acció del operador a qualsevol punt sonarà un avis acústic i a pantalla es mostrarà una alarma visual.

Batch

El sistema de receptes BATCH permet automatitzar la producció de lots, modificar l’orde d’execució de receptes, crear receptes noves de una manera molt fàcil i visual, podent realitzar pel personal de planta sense necessitat de coneixements d’automatització. A més ofereix un total control sobre els lots en execució amb possibilitat de veure en tot moment en quin punt es troba la recepta, pausar-la i reanudar-la.

ABAC Logon

Per garantir la seguretat en la instal•lació s’ha utilitzat ABAC Logon, el qual està format per un lector de targetes i un petit software. Un avantatge molt important d’aquest equip es que te la possibilitat d’utilitzar les targetes personals de fàbrica.
Te moltes funcionalitats però les més destacades es el control d’accés als equips o restringir permisos de funcionament a determinats usuaris.