Sistema de control de
producción enegética
Sistema de control de
producción enegética
Sistema de control de producció energètica
Sistema de control de producció energètica

Descripció planta

Central de cicle combinat que utilitza gas natural com a combustible, contribuint a la millora mediambiental. Té una potencia instal•lada de 410MW.
La tecnologia del cicle combinat permet assolir rendiments de fins el 60% (davant de rendiments propers al 35% propis de las centrals tèrmiques convencionals) i utilitza gas natural com a combustible, així doncs redueix considerablement les emissions de contaminants i de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

Descripció sistema d’automatització

Aquesta instal•lació s’ha automatitzat amb PLCs del tipus Siemens S7-400, tan en la seva configuració estàndard com en la d’alta disponibilitat H, i S7-300 tot comunicat en ethernet via fibra òptica amb Scada WinCC de Siemens.

Arquitectura

El sistema de supervisió WinCC s’ha basat en una arquitectura client – servidor.

En la part de control hi ha instal•lats 8 PLCs del tipus S7-400, dels quals 3 d’ells són redundants, i 10 del tipus S7-300.

Per aconseguir el control adient, s’han instal•lat un conjunt de servidors redundants (OS), destinats a servir dades als 4 clients repartits al llarg de la planta, i una estació d’enginyeria (ES) per poder programar tant la part del Scada com la dels PLCs.
Existeixen dues xarxes ben diferenciades, una de control d’on pengen tots els PLCs, els servidors i l’estació d’enginyeria, i una segona xarxa de supervisió, on s’inclouen els quatre clients, l’estació d’enginyeria i els servidors. La comunicació entre les diferents zones del planta s’han fet amb fibra òptica monomode.

Supervisió (OS)

La supervisió inclou quatre estacions d’operació (clients de WinCC), les quals estan repartides en cadascuna de les zones d’operació de la planta.
En un principi, els clients estan configurats de tal manera que cadascun d’ells pot controlar la part on esta situat, però donant la possibilitat de controlar qualsevol part de la planta, canviant sols l’usuari i contrasenya.

Control (AS) o PLC

En la part de control de la planta, tal com s’ha citat anteriorment, es disposa d’un total de 18 PLCs que gestionen un total de 2242 entrades digitals, 1220 sortides digitals, 660 entrades analògiques i 74 sortides analògiques, repartides entre perifèria centralitzada i descentralitzada.

Estació d’enginyeria (ES)

Es disposa d’una estació d’enginyeria, des d’on podem programar tant la part de control com la de supervisió, amb xarxes totalment independents, ja que l’estació d’enginyeria disposa de dues targes d’ethernet independents, una de sistema i una de supervisió.