Tratamiento
físico - químico
y biológico
Tratamiento
físico - químico
y biológico
Tractament Físic Químic i depuradora Biològica
depuradora

Descripció planta

Planta de tractament físic-químic i biològic per la depuració de les aigües residuals procedents dels processos de elaboració de paper.

Objectiu

L’objectiu del tractament és produir aigua neta o reutilitzable en altres processos industrials de la planta i l’obtenció del residu sòlid convenient per a la seva disposició i tractament.

Descripció sistema d’automatització

La planta està automatitzada amb un PLC SIEMENS Step-7 S7-300 amb entrades i sortides centralitzades i amb remotes ET200M de forma descentralitzada.
Per la part de la visualització s’ha emprat un sistema HMI WinCC de SIEMENS.

Supervisió (WinCC)

El sistema de supervisió WinCC de Siemens inicialment s’ha implementat amb dues estacions mono-lloc, una a cada sala de control. Actualment aquestes dues estacions s’han convertit en clients del sistema de control que ja inclouen la màquina de paper i la fabricació de pasta.
Quedant finalment una arquitectura client servidor amb un conjunt de servidors redundants i un total de 7 clients distribuïts per les diferents plantes amb una xarxa ethernet de fibra òptica multimode.

Control PLC

Per al control s’ha instal•lat dos PLCs del tipus S7-300, una CPU315-2DP a la planta biològica, amb la perifèria instal•lada de forma centralitzada i dues remotes ET-200M descentralitzades, i una CPU S7-314C que també inclou entrades/sortides centralitzades i descentralitzades.